Kategorie

Informace

Aktuality

Doporučení

Sledujte nás na Facebooku

Obchodní podmínky photo-ARTS.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb – zhotovení věci na zakázku prostřednictvím internetových stránek photo-ARTS.cz a ephoto-ARTS.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (Údaje o dodavateli) uvedený provozovatel internetových stránek photo-ARTS.cz a současně on-line služby ephoto-ARTS.eu a objednatele (spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, vše ve znění pozdějších právních předpisů.

ÚDAJE O DODAVATELI:

Tomáš VOJTĚCH – photo-ARTS.cz
se sídlem: Suchý vršek 2129/19, 158 00 Praha 5
IČ: 682 37 065, DIČ: CZ7311093064
Bankovní spojení: 183501149/0300 ČSOB

VYMEZENÍ POJMŮ

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zhotovitel.
2. Zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
3. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
4. Objednatel – je fyzická či právnická osoba, která od zhotovitele nakupuje výrobky či služby.
5. Vznik smlouvy o dílo – objednávka objednatele je návrhem smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu zhotovitele objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany zhotovitele). Od tohoto momentu mezi zhotovitelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení obdržení objednávky, kdy samo její skutečné přijetí (závazný souhlas zhotovitele) bude uskutečněno až další elektronickou zprávou a následně bude patrné v seznamu zakázek ephoto-ARTS.eu.

INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách zhotovitele. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

OBJEDNÁVKA A STORNO OBJEDNÁVKY

1. Ceník je veřejně přístupný na stránkách ephoto-ARTS.eu bez nutnosti registrace.
2. Při realizaci objednávky je objednatel požádán o registraci do systému. Registrace do systému je povinná, objednávku není možné zadat bez registrace do systému. Registrace umožňuje komfortnější sledování zakázky on-line.
3. Přijetí objednávky bude potvrzeno nejpozději následující pracovní den na objednatelem zadanou kontaktní elektronickou adresu.
4. Kontrolu, opravu či storno objednávky lze provést prostřednictvím aplikace ephoto-ARTS.eu v seznamu zakázek do doby jejího přijmutí do výroby. Stav a pohyb zakázek můžete sledovat v seznamu zakázek po přihlášení do systému.
5. Písemné potvrzení o převzetí objednávky obsahuje označení předmětu díla, jeho rozsah, jakost, cenu za jeho provedení a dobu zhotovení. Toto potvrzení obdrží objednatel po odeslání své objednávky.

Upozornění: Chyby v datech dodaných objednatelem
V případě, že budou v datech dodaných objednatelem chyby zabraňující dalšímu zpracování, dodací lhůta se prodlužuje o dobu, kterou zhotovitel potřeboval pro dodání opravených dat od objednatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud objednatel na tisku nevyhovujících dat trvá přes upozornění zhotovitele, musí to potvrdit písemně. V takovém případě zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé z důvodu nevhodnosti dodaných dat. Zhotovitel po svém upozornění na nedostatky zabraňující dalšímu zpracování může v případě trvání objednatele na objednávce od smlouvy odstoupit. Zhotovitel nezodpovídá za žádné nedostatky v dodaných datech, jako jsou gramatické chyby, chybějící spady, nekompatibilní obrazové formáty apod.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené době.

Na objednávku prostřednictvím on-line služby ephoto-ARTS.eu se vztahuje výjimka daná ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku, tj. spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky).

ZABEZPEČENÍ DAT

Objednatel odpovídá za obsah objednávky a na jejím základě zadané zakázky a za zálohu svých obrazových dat (např. záloha digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti se zadáním zakázky.

Zhotovitel neodpovídá za zálohování obrazových dat objednatele a data objednatele není povinen zajistit.

Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 7 dnů od převzetí hotové zakázky objednatelem předané fotografické soubory vymazat.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o objednateli či neobsahuje soubory vůbec nebo v požadovaném formátu.

Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky, případně ve zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný objednatelem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.

Zhotovitel je oprávněn zejména odmítnout objednávku obsahující pornografii, dětskou pornografii, zobrazující násilí na lidech či zvířatech, omezující či narušující soukromí jiných osob.

AUTORSKÉ PRÁVO

U zakázky sjednané na základě řádné objednávky se předpokládá, že objednatel má autorská práva k pořízeným záznamům a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Objednatel odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané zakázky. Objednatel tak odpovídá i za případnou škodu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku porušení autorských či jiných osobnostních práv třetích osob. Zhotovitel je oprávněn poskytnutá data a podklady užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, k jejímu úspěšnému zhotovení.

DODACÍ PODMÍNKY

1. Zakázka je zhotovena do 5 pracovních dnů po jejím závazném potvrzení ze strany zhotovitele, není-li u prodejního sortimentu uvedeno jinak. O tomto bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu, či jiného zvoleného způsobu komunikace.
2. V případě bezhotovostní úhrady zakázky expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.
3. Úplný daňový doklad / fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.
4. Dodací list a daňový doklad / fakturu má zákazník k dispozici ve svém uživatelském účtu ke stažení ve formátu PDF.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Ceny jsou platné v době objednávky.
2. Ceny jsou automaticky vygenerované ze standardního ceníku photo-ARTS.cz / ephoto-ARTS.eu.
3. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.
4. Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:
a. dobírkou u našich smluvních dopravců,
b. bezhotovostní platbou, tj. bankovním převodem

EXPEDIČNÍ NÁKLADY

1. Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.
2. V případě vícekusových zásilek může dojít k navýšení dopravného dle sazebníku zvoleného druhu přepravy.
3. V případě vícekusových zásilek může dojít k navýšení balného dle rozsahu objednávky.
4. Náklady na přepravu hradíme též v případě uznané reklamace.
5. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.

PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

1. Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč za kalendářní den. V případě nevyzvednutí zakázky ve stanovené lhůtě je zhotovitel oprávněn postupovat podle § 2609 občanského zákoníku.
2. Objednanou zakázku můžete převzít:
- osobně v sídle společnosti v Praze 13,
- prostřednictvím Česká pošta, s.p.,
- prostřednictvím Zásilkovna.cz

Doporučujeme:
- při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky,
- v případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka,
- v případě převzetí poškozené zásilky od přepravní služby objednatelem neručí zhotovitel za obsah zásilky,
- v případě, že zakázka uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, byla poškozena, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka,
- odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání chybějící zakázky jdou na vrub zhotovitele.

ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE

1. Na zhotovenou zakázku poskytujeme obecnou záruční lhůtu - 24 měsíční záruční dobu.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky.
3. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky nebo faktury / daňového dokladu), či objednávkový list. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato).
4. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o dílo. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informováni.
5. Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub zhotovitele.
7. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:
a. mechanickým poškozením a opotřebením,
b. živelnou pohromou (vodou, ohněm, bleskem),
c. světelnými a teplotními vlivy,
d. vadou dat dodaných objednatelem (pokud byl objednatel na tyto vady zhotovitelem upozorněn, a přesto trval na jejich zpracování).

PRÁVA PLYNOUCÍ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY – ZÁRUČNÍ VADY

1. Při výskytu odstranitelné vady má objednavatel nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li takový postup možný, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy.
3. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zhotoviteli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či odstranění za naší databáze, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.